Уважаеми родители, настоящата анкета има за цел да проучи размера на месечния доход на член от семейството във връзка с РМС № 790/30.10.2020г. и норматива за подпомагане заплащането на такси по чл. 283, ал.9 от Закон за предучилищното и училищно образование.

Не се попълва от семейства, които ползват намаления от таксите по чл.39 от Наредба на СОС за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

АНКЕТАТА Е АНОНИМНА!

Срок на попълване до 06.12.2020г.

Моля попълнете анкетата тук.