Длъжностно лице по защита на данните

Елена Иванова Златева
тел. 0882 030 565
ezlatevaa@abv.bg