Уважаеми родители,

във връзка с усложнената епидемична обстанвка и

Заповед №РД09-3217/13.11.2020г. на МОН /линк към заповедта/ отсъствията на децата до 31.12.2020г., записани за задължително

предучилищно образование се извиняват по служебен път

след предварително подадено заявление от родителите до директора на ДГ №174 „Фют“./линк към заявлението/

Г. Цанкова