Съобщение

На 05.12.2014г. в детската градина се провведе конкурс по Закона за обществени поръчки за избор на фирма, която да снабдява детската градина с хранителни продукти. В комисията по избора участваха: Председателя на РН, представител на родителите, счетоводител, юрист от район Лозенец, главния учител. По критерий най-ниска цена на хранителни стоки по БДС, спечели фирма „БЕТИ-М“…