Покана за свикване на редовно общо събрание на сдружение „настоятелство при детска градина номер 174 фют

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,     Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Настоятелство при ДГ№174 „Фют”, на основание чл. 26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 35 от Устава на Сдружение „Настоятелство при ДГ№ 174 „Фют” ЕИК 175663686 свиква редовно Общо събрание на сдружението на 19.05.2022г. от 18.00 ч. в сградата на…