Възобновяване посещенията на деца в ДГ от 04.01.2021г.

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с възобновяване посещенията на деца в детските градини / Заповед РД-01-718/18.12.2020 г. на МЗ/ тези от Вас, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението на детската градина, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да…

Анонимна анкета за родителите на 5-6 годишните деца

Уважаеми родители, настоящата анкета има за цел да проучи размера на месечния доход на член от семейството във връзка с РМС № 790/30.10.2020г. и норматива за подпомагане заплащането на такси по чл. 283, ал.9 от Закон за предучилищното и училищно образование. Не се попълва от семейства, които ползват намаления от таксите по чл.39 от Наредба…

Съобщение във връзка с преустановяване посещенията на деца в ДГ за периода 31.11.2020 -21.12.2020г.

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с преустановяване посещенията на деца в ДГ за периода 31.11.2020 -21.12.2020г. съгласно Заповед №РД-01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването Ви уведомявам, че дължимата за м. ноември 2020г. такса за детската градина може да се плати по банков път. Банковата сметка на детската градина е: Общинска банка IBAN: BG76SOMB91303140409200 BIC: SOMBBGSF ВАЖНО: В…

Отсъстствия на децата от ПГ във връзка с усложнената епидемична обстановка

Уважаеми родители, във връзка с усложнената епидемична обстанвка и Заповед №РД09-3217/13.11.2020г. на МОН /линк към заповедта/ отсъствията на децата до 31.12.2020г., записани за задължително предучилищно образование се извиняват по служебен път след предварително подадено заявление от родителите до директора на ДГ №174 „Фют“./линк към заявлението/ Г. Цанкова

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

В детската ясла/детската градина на детето ми има положително за COVID-19 дете. Трябва ли да изследвам детето си? Подлежи ли то на карантина? Продължава ли детската градина да работи? Мога ли да ходя на работа, в случай, че детето ми е под карантина? Имам ли право на болничен лист, в случай, че детето трябва да остане…

Съобщение относно писмо №0211-161/28.08.2020г. на главен държавен здравен инспектор

Уважаеми родители, Във връзка с писмо №0211-161/28.08.2020г. на Главен държавен здравен инспектор относно посещение на децата в детските ясли и градини Ви уведомявам за следното: Считано от 01.09.2020г. децата, които възобновяват посещението си в детската градина е необходимо да представят следните документи: съгласно чл. 4 (4) от Наредба 3/05.02.2007 за зравните исисквания към детските градини:…

ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – НАБОР 2017

Уважаеми родители, на 01.09.2020 г. /вторник/ от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща с родителите на децата от група „Слънчо“ на 02.09.2020 г. /сряда/ от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща с родителите на децата от група „Смехурани„. Родителските срещи ще се проведат в двора на детската градина при спазване на всички противоепидемични…

Анкета относно допълнителна образователна дейност

АНКЕТА Относно: Включване на деца от ПГ – 5г. и ПГ – 6 г. в групите за допълнителна образователна дейност КАРАТЕ която не е дейност на детската градина от началото на уч. 2020/2021 година През уч. 2020/2021 година, на основание чл.19 ал.1 от Наредба №5/03.06.2016г. на МОН за предучилищното образование с Решение на ПС на…