Родителско настоятелство

Родителското настоятелство при ДГ №174”ФЮТ” е учредено през месец януари 2009г. по инициатива на група от 12 родители. Съдебна регистрация получи  на 31 март 2009г. Членуването е на доброволен принцип.

 

Целта на това Сдружение е:

1 .Да осигурява допълнителни финансови и материални средства за детската градина.

2. Да подпомага детската градина за ефективно стопанисване и целесъобразно използване на нейните имоти.

3. Да подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база и подобряване на битовите условия за децата.

4. Да подпомага възпитателната и учебната дейност в детската градина.

5. Да обедини усилията на родителите, педагогическите кадри и обществеността и органите на властта за съхраняването и развитието на детската градина;

6.Да активира и насочи детската познавателна и творческа дейност към усвояване, възпроизвеждане и създаване на гражданско общество;

7. Да съдейства за осигуряване на възможност за изява на детските познавателни и творчески постижения и включването на родителите при организирането на свободното време на децата;

 

По решение на управителния съвет  на РН , бе определен членски внос от 10  лева месечно . Беше взето решение  средствата да се използват за подобряване живота на децата  като се купуват допълнително плодове, минерална вода се канят куклени театрални постановки веднъж месечно, подобрява се материалната база.

От месец май 2009 г. започна да се събира членски внос от 10 лв. месечно. Първоначално членовете  бяха 57 – сега, през  2014 г. са 179.

Управителен съвет

Отчет април 2014

Отчет май – октомври 2014

Отчет януари – февруари 2015