ДЕТСКА ГРАДИНА №174”ФЮТ” РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ

З А П О В Е Д № 1530-262/12.07.2019г.

ОТНОСНО: Определяне заявител по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

На основание чл. 259,(1) от ЗПУО, съгласно чл.13г (3) от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ и Протокол с вх.№339/05.07.2019 година за резултатите от дейността на комисията, назначена със Заповед №1529-261/05.07.2019 година за разглеждане на получените предложения за доставки на продуктите по схема „Училищно мляко“ и схема „Училищен плод“, за учебната 2019/2020 година за нуждите на ДГ №174 „Фют” – гр. София, СО – Район „Лозенец“

ОПРЕДЕЛЯМ

1. По схема „Училищно мляко“ да бъде предложен участникът ЕТ “Зоров 91- Димитър Зоров”.

  • Срок на изпълнение на поръчката – 2019/2020 учебна година
  • Максимален брой доставки за едно дете е 50 (петдесет) доставки по схема „Училищно мляко“.
  • Място на изпълнение на поръчката – сградата на ДГ № 174 „Фют” в гр. София, СО – Район „Лозенец“, ул.”Мала планина” №36;

2. По схема „Училищен плод“ да бъде предложен участникът „Кенто Комерс”ЕООД”.

  • Срок на изпълнение на поръчката – 2019/2020 учебна година
  • Максимален брой доставки за за едно дете е 46 (четиредесет и шест) доставки по схема „Училищен плод“
  • Място на изпълнение на поръчката – сградата на ДГ № 174 „Фют” в гр. София, СО – Район „Лозенец“, ул.”Мала планина” №36;

Заповедта да се предаде на избрания заявител по схемата с копие от представените от него документи към представеното предложение.

Заповедта да се публикува в сайта на детската градина на адрес: www.dg174fiut.com.

Директор:
(Гергана Цанкова)

За сведение и изпълнение:

М. Цветанова, ЗАС