ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМ И ИЗДАВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДГ№174“ФЮТ“ ОТ 26.05.2020Г.

Уважаеми родители,

Във връзка с утвърдените МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА в Детска градина №174“Фют“ се създава следната организация от 26.05.2020г.:
Приемът в детската градина се извършва от медицински специалист или упълномощено от директора лице, при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, като деца с признаци на заболяване не се допускат в детската градина. При сутрешния филтър задължително се измерва телесната температура на децата с термометър. В детската градина се допускат само афебрилни деца.

  1. В случай на констатиране на признаци на заболяване на детето се отказва да бъде прието.
  2. Родителите и децата при сутрешния прием ВЛИЗАТ ПРЕЗ ГЛАВЕН ВХОД на двора на ДГ, сутрешния филтър се извършва от медицински специалист или упълномощено от директора лице пред главен вход на ДГ.
  3. След извършване на сутрешния филтър родителите водят децата си до входа на групата /при лошо време, като не влизат в помещенията за събуване на обувки, ако е необходимо се изчакват на 2 м дистанция/ или на определената за групата площадка /при хубаво време/ и предават детето на учителя от първа смяна.
  4. НАПУСКАНЕ на двора на ДГ от родителите, след като са предали детето си в групата на учителя, се осъществява през ВХОД НА СГРАДА „ФИЛИАЛ“.
  5. Сутрешният прием на децата в ДГ № 174“Фют”, ще се извършва от 7:30 до 9:00ч. Не се допуска децата да се събират в „Дежурна група“.
  6. ИЗДАВАНЕ НА ДЕЦАТА: при хубаво време – децата се издават от площадката на групата, при лошо време – от входовете на групите, като родителите не влизат в помещенията за събуване на обувки и избягват събиране на групи.

Уважаеми родители,

Екипът на Детска градина №174“Фют“ Ви моли, да проявите разбиране и съдействате за спазване на всички необходими мерки, които имат за цел опазване здравето на Вашите деца, служителите на ДГ и самите Вас.

БЛАГОДАРИМ ВИ!