ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“
ЗА 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА.

На основание чл. 13б от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”,

Детска градина №174 „Фют“, гр. София, ул. „Мала планина“ №36 набира предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2019 /2020 г., съгласно Постановление №32 от 22.02.2019 г., обн. в ДВ брой № 18 от 01.03.2019 г. и Постановление № 38 от 01.03.2019 г.обнародвано в ДВ брой № 19 от 05.03.2019 г., за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за условията и редът за прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения, наричана по-нататък Схема „Училищен плод“, и на схемата за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищно мляко“ приета с Постановление № 251 на МС от 2016 г. (обн. ДВ, бр.77 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2016 г.,бр. 36 и бр.55 от 2017г. и бр. 43, бр.53 и бр.97 от 2018 г.)

1. АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ:
– Детска градина № 174 „Фют“, 2211993
– БУЛСТАТ 000667385
– Директор: Гергана Иванова Цанкова
– Брой деца попадащ в целевата група: 180
– Адрес, телефон за връзка, e-mail: София 1407, ул.„Мала планина”№36, телефон 02 862 1090, fut174@abv.bg
– Срок за набиране на предложенията: от 26.06 до 05.07.2019 г.

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
Съгласно чл. 13 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“(Наредбата):
– еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци и/или на мляко и млечни продукти;
– производители на плодове и зеленчуци, включително организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и нормативните актове по неговото прилагане, и производители на мляко и млечни продукти, включени в приложение № 3, които имат одобрени обекти по чл. 9, ал. 4 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата;

3.УСЛОВИЯ
1. Срокът за набиране на предложенията, е всеки работен ден от 9:00ч. до 16.00ч. в посочения срок – 26.06.2019 – 05.07.2019 г. ;
2. Място на подаване – сградата на ДГ №174”Фют” на посочения по-горе в обявлението адрес.
3. Броят на децата през 2019-2020 учебна година е 180;
4. Максимален брой доставки за всяка учебна година: по схема „Училищен плод“ – 46 бр. доставки; по схема „Училищно мляко“ – 50 бр. доставки;
Забележка: Съгл. Чл. 4, ал. 4, т. 9, ДФ „Земеделие“ определя броя на доставките по схемите за всяка учебна година;

4.ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ
Участниците в процедурата ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИТЕ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“, представят поотделно за всяка от схемите:
А. По схема „Училищно мляко“:
– ПРЕДЛОЖЕНИЕ с основни данни за участника, кратка презентация за дейността и посочване на схема за която кандидатстват, лице, адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи /представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала“, подпис и печат/;
– Регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните;
– Регистрационен/регистрационни номер/номера на транспортното/ транспортните средство/средства по чл. 10, ал. 4 от Наредбата;
– Договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата;
– Копие на сертификати за производство по БДС стандарт на млечните продукти, които ще бъдат доставяни по Схема „Училищно мляко“;
– Писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 – ако кандидатите са заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 от Наредбата;
– Мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5 от Наредбата
Б. По схема „Училищен плод“:
– ПРЕДЛОЖЕНИЕ с основни данни за участника, кратка презентация за дейността и посочване на схема за която кандидатстват, лице, адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи /представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала“, подпис и печат/;
– Регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните;
– Договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин;

5.ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
1. Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложения в ДГ №174 „Фют“ в посочения по-горе срок и получават входящ номер. Предложения, получени след срока, не се разглеждат.
2. След изтичането на срока за набиране на предложения по чл. 13б, ал. 2, т. 1 комисия, назначена със заповед на директора на ДГ № 174 „Фют“, разглежда постъпилите предложения и извършва избор на заявител въз основа на поне три предложения за доставка на продуктите по съответната схема, като поне едно от предложенията трябва да е от лице по чл. 13, ал. 1, т. 3. Когато в срока по чл. 13б, ал. 2, т. 1 не са постъпили три предложения за доставка на продуктите по съответната схема или липсва предложение от лице по чл. 13, ал. 1, т. 3, комисията извършва избор въз основа на получените в срока по чл. 13б, ал. 2, т. 1 предложения.
3. Комисията изготвя и отправя писмено мотивирано предложение до Директора на ДГ №174 „Фют“ за избор на заявители по всяка от схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“, при спазване на изискванията на Наредбата.
4. Директорът определя със заповед заявител по съответната схема въз основа на писменото предложение на комисията.
5. Заповедта за избор на заявител се предава на избрания заявител по схемата, както и копие от представените от него документи към представеното предложение.
6. Директорът публикува заповедта на интернет страницата по чл. 13б, ал. 1.