Новини

Таксите за м. Март

Таксите за м. Март 2021г. се събират от

 • 01.04.2021г. до 12.04.2021г.
 • от 08:00ч. до 17:00ч.

На 12.04.2021 касата ще работи от 07:30ч до 18:00ч.

За плащане сутрин се минава през Вътрешния двор.

Съобщение във връзка с възобновяване посещенията на деца в детските градини

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Във връзка с възобновяване посещенията на деца в детските градини от 05.04.2021г. / Заповед РД-01-194/30.03.2021 г. на МЗ/ тези от Вас, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението на детската градина, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

При планирано посещение на детето на детска градина родителите подготвят информирано съгласие по образец.

Родителите:

 • представят информираното съгласие на медицинския специалист при възобновяване на посещението;
 • се запознават с предоставените им от детската градина полезни препоръки и се ангажират да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве;
 • не използват градски транспорт за придвижване до детската градина и обратно винаги, когато това е възможно;
 • придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина;
 • при необходимост, изчакват на дистанция 2 метра, за да се предотврати струпване при водене и взимане на децата;
 • ползват маска при предаване и приемане на детето;
 • не водят в детската градина дете, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят повишена телесна температура по-висока от 37,3 градуса.

ВАЖНО!!!

Децата, които не са посещавали детската градина повече от 30 дни по епидемични показания представят еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
Децата, които са отсъствали повече от 2 месеца – предоставят еднократен отрицателен резултат за чревни паразити и изследване за патогенни чревни бактерии.

Провеждане на антигенни тестове сред децата ва ДГ№174“Фют“

Уважаеми родители,

във връзка с извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространение на COVID – 19, Министерство на здравеопазването има възможност да проведе бързи антигенни тестове сред децата и учениците.

Антигенните тестове за определяне на причинители на заразни заболявания се използват в медицинската практика. Целта им е да открият специфична чужда част (антиген) от причинителя в изследваната проба, което се изразява като положителен резултат от съответното изследване. Бързите антигенни тестове за COVID – 19 са насочени към определени белтъци (антигени) на вируса SARS-CoV-2- причинител на заболяването.

Материалът за изследване с бърз антигенен тест се взима от носоглътката с тампон, подобно на изследването PCR.
Изследването е по желание и целта е да се намали възможността за предаване на инфекции от COVID – 19 от вирусоносител или болен в детската градина.
Настоящата анкета има за цел да установи Вашата нагласа за провеждане на изследването сред децата в детската градина. За изследването е необходимо съгласие на родител/настойник на детето.

Срок за попълване на анкетата 09.02.2021г. 15:00 ч.

Служебни отсъствия

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с извънредната епидемиологична обстановка и препоръките на Националния оперативен щаб, уведомяваме родителите, които са преценили, че детето им няма да посещава детската градина, че е необходимо да подадат заявление по образец, което могат да изтеглят от сайта на детската градина или да попълнят на място.

Документ за изтегляне:
Заявление за ПГ
Заявление първа и втора група

Възобновяване посещенията на деца в ДГ от 04.01.2021г.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с възобновяване посещенията на деца в детските градини / Заповед РД-01-718/18.12.2020 г. на МЗ/ тези от Вас, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението на детската градина, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

При планирано посещение на детето на детска градина родителите подготвят информирано съгласие по образец /линк към инф. съгласие/

Родителите:

 • представят информираното съгласие на медицинския специалист при възобновяване на посещението;

 • се запознават с предоставените им от детската градина полезни препоръки и се ангажират да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве;

 • не използват градски транспорт за придвижване до детската градина и обратно винаги, когато това е възможно;

 • придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина;

 • при необходимост, изчакват на дистанция 2 метра, за да се предотврати струпване при водене и взимане на децата;

 • ползват маска при предаване и приемане на детето;

 • не водят в детската градина дете, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят повишена телесна температура по-висока от 37,3 градуса.

 

Анонимна анкета за родителите на 5-6 годишните деца

Уважаеми родители, настоящата анкета има за цел да проучи размера на месечния доход на член от семейството във връзка с РМС № 790/30.10.2020г. и норматива за подпомагане заплащането на такси по чл. 283, ал.9 от Закон за предучилищното и училищно образование.

Не се попълва от семейства, които ползват намаления от таксите по чл.39 от Наредба на СОС за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

АНКЕТАТА Е АНОНИМНА!

Срок на попълване до 06.12.2020г.

Моля попълнете анкетата тук.

Съобщение във връзка с преустановяване посещенията на деца в ДГ за периода 31.11.2020 -21.12.2020г.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с преустановяване посещенията на деца в ДГ за периода 31.11.2020 -21.12.2020г. съгласно Заповед №РД-01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването Ви уведомявам, че дължимата за м. ноември 2020г. такса за детската градина може да се плати по банков път.

Банковата сметка на детската градина е:
Общинска банка
IBAN: BG76SOMB91303140409200
BIC: SOMBBGSF
ВАЖНО:
В платежния документ следва да се посочи:
Име на получателя: Детска градина №174 “Фют”
Основание за плащане: “Такса за детска градина за м.
XI.2020г.”
Още пояснения: Трите имена на детето и групата


Информация за дължимата сума може да получите от:
г-жа Мария Цветанова – Завеждащ административна служба, на телефон 0889509057
г-жа Гергана Цанкова – Директор ДГ – на телефон 0884801536

От 09:00 до 16:00 всеки работен ден

Внимание!
Моля, превеждайте точната сума, която Ви е съобщена!
На банковата сметка могат да се превеждат суми единствено за дължимата месечна такса, а не суми за допълнителни образователни дейности.

Таксата за м. XI.2020г. може да платите и на място в детската градина в следните дни и часове:

Дата

час

1.12.2020

от 09:00 до 14:00 ч.

2.12.2020

от 09:00 до 14:00 ч.

3.12.2020

от 09:00 до 14:00 ч.

4.12.2020

от 09:00 до 14:00 ч.

9.12.2020

от 09:00 до 14:00 ч.

10.12.2020

от 09:00 до 14:00 ч.

Дължимите суми за допълнителни образователни дейности за м. XI.2020г. се плащат на място в детската градина.


С уважение,
Г.Цанкова,
Директор на Детска градина №174”Фют”

 

Отсъстствия на децата от ПГ във връзка с усложнената епидемична обстановка

Уважаеми родители,

във връзка с усложнената епидемична обстанвка и

Заповед №РД09-3217/13.11.2020г. на МОН /линк към заповедта/ отсъствията на децата до 31.12.2020г., записани за задължително

предучилищно образование се извиняват по служебен път

след предварително подадено заявление от родителите до директора на ДГ №174 “Фют”./линк към заявлението/

Г. Цанкова